ban-giam-doc - Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

 

1. Thẩm quyền của Giám đốc: Ông Lư Xuân Hội Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, có thẩm quyền quyết định toàn bộ mọi công việc của đơn vị, chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp trên và trước pháp luật. Những công việc thông thường Giám đốc cơ thể phân công trực tiếp (hoặc có thể ủy quyền cho Phó Giám đốc) thực hiện một số công việc như sau

          1.1. Lãnh đạo và điều hành hoạt động của Khu bảo tồn theo Quyết định số: 37/2011/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang và Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 37/2011/QĐ-UBND.

          1.2. Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực công tác: Xây dựng kế hoạch phát triển đơn vị, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, tài chính, ngân sách và quản lý các nguồn thu từ sản xuất kinh doanh, kiểm tra giám sát các nguồn thu, chi, quyết toán đúng quy định của pháp luật.

          1.3. Phân công các Phó Giám đốc phụ trách một số lĩnh vực công tác, theo dõi chỉ đạo hoạt động của các phòng chuyên môn, các Trạm bảo vệ rừng và chỉ đạo tổ chức theo từng lĩnh vực.

          1.4. Quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức, nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước hạn hạn chuyển ngạch, nâng ngạch viên chức theo thẩm quyền.

          1.5. Giám đốc có thể trực tiếp giải quyết một số công việc đã phân công cho Phó Giám đốc hoặc điều chỉnh lại sự phân công Phó Giám đốc.

          1.6. Xử lý các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan ban hành, ký các công văn, báo cáo, tờ trình gửi cấp trên và các cơ quan chuyên môn cùng cấp, xử lý công văn đến, công văn đi. Trường hợp Giám đốc vắng mặt mà công việc cấp bách thì mới giao cho Phó Giám đốc ký thay.

          1.7. Ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết công việc của Giám đốc khi Giám đốc vắng mặt.

          1.8. Báo cáo trả lời chất vấn, phản ánh tình trạng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức và hoạt động của đơn vị tại các phiên họp của Ủy ban nhân dân và các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện; chỉ đạo công tác tiếp dân giải quyết kiến nghị, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

          1.9. Chủ trì họp báo, Hội nghị, Hội thảo; trực tiếp hoặc phối hợp để xử lý các vấn đề quan trọng có tính liên ngành.

          1.10. Tổ chức, chủ trì các cuộc họp, làm việc với lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành, các cơ quan đoàn thể, quần chúng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã về những vấn đề có liên quan, trình tự các cuộc họp, làm việc thực hiện theo quy định.

          1.11. Giải quyết những vấn đề do trưởng các đơn vị trực thuộc đề nghị vượt qua thẩm quyền hoặc những vấn đề có ý kiến khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh.

          1.12. Chủ động giải quyết những vấn đề khó khăn, đột xuất, nếu vượt quá khả năng giải quyết thì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

          1.13. Trường hợp cần thiết, Giám đốc có thể thành lập các ban, tổ công tác để giúp Giám đốc giải quyết một số công việc cụ thể và khi thực hiện xong công việc các ban, tổ công tác sẽ tự giải tán.

          1.14. Chủ tài khoản của cơ quan.

          1.15. Trực tiếp chỉ đạo phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản lý bảo vệ rừng, Phòng Khoa học và bảo tồn, các Trạm bảo vệ rừng.

          2. Thẩm quyền của Phó Giám đốc: Ông Lê Thanh Sơn Phó Giám đốc phụ trách và chỉ đạo một số lĩnh vực sau

          2.1 Phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng Kế hoạch Tài chính.

2.2. Chủ động giải quyết công việc thường xuyên theo thẩm quyền mà Giám đốc phân công; trực tiếp phụ trách một số công tác, theo dõi chỉ đạo hoạt động một số lĩnh vực do Giám đốc phân công.

          2.2. Nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc ban hành các văn bản, đề án về kế hoạch phát triển đơn vị, nhiệm vụ chính trong lĩnh vực mình phụ trách, hoặc Giám đốc phân công ban hành, hoặc trình cấp trên.

          2.3. Chỉ đạo kiểm tra thực hiện các quyết định, kế hoạch, chương trình công tác thuộc lĩnh vực Giám đốc phân công, đồng thời phát hiện, báo cáo đề xuất với Giám đốc những vấn đề nảy sinh cần khắc phục, sửa chữa, bổ sung cho phù hợp với công tác chung của Khu bảo tồn.

          2.4. Thay mặt Giám đốc ký ban hành các văn bản theo ủy quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

          2.5. Ký thay Giám đốc các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc trong lĩnh vực được phân công theo dõi hoặc Giám đốc ủy quyền ký các văn bản của Giám đốc khi Giám đốc vắng mặt.

          2.6. Được thay mặt Giám đốc chủ trì hoặc tham dự các cuộc họp, Hội nghị, Hội thảo, lễ hội do cơ quan tổ chức hay do cơ quan cấp tỉnh, trung ương, địa phương mời Giám đốc, Phó Giám đốc.

          2.7. Tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực Phó Giám đốc phụ trách hoặc các lĩnh vực khác do Giám đốc phân công.

          2.8. Được Giám đốc ủy quyền thay mặt Giám đốc điều hành khi Giám đốc vắng mặt.

          2.9. Phụ trách công giải quyết đất đai tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

          2.10. Phụ trách xử lý công văn đi, đến khi Giám đốc vắng mặt, thay mặt Giám đốc khi được ủy quyền ký thay chủ tài khoản.

          2.11. Phụ trách công tác hành chính của đơn vị.           

3. Thẩm quyền của Phó Giám đốc Ông Huỳnh Chí Cường Phó Giám đốc phụ trách và chỉ đạo một số lĩnh vực sau

3.1 Phụ trách Phòng Quản lý Bảo vệ rừng và Phòng Khoa học và Bảo tồn.

3.2. Chủ động giải quyết công việc thường xuyên theo thẩm quyền mà Giám đốc phân công; trực tiếp phụ trách một số công tác, theo dõi chỉ đạo hoạt động một số lĩnh vực do Giám đốc phân công.

          3.2. Nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc ban hành các văn bản, đề án về kế hoạch phát triển đơn vị, nhiệm vụ chính trong lĩnh vực mình phụ trách, hoặc Giám đốc phân công ban hành, hoặc trình cấp trên.

          3.3. Chỉ đạo kiểm tra thực hiện các quyết định, kế hoạch, chương trình công tác thuộc lĩnh vực Giám đốc phân công, đồng thời phát hiện, báo cáo đề xuất với Giám đốc những vấn đề nảy sinh cần khắc phục, sửa chữa, bổ sung cho phù hợp với công tác chung của Khu bảo tồn.

          3.4. Thay mặt Giám đốc ký ban hành các văn bản theo ủy quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

          3.5. Ký thay Giám đốc các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc trong lĩnh vực được phân công theo dõi hoặc Giám đốc ủy quyền ký các văn bản của Giám đốc khi Giám đốc vắng mặt.

          3.6. Được thay mặt Giám đốc chủ trì hoặc tham dự các cuộc họp, Hội nghị, Hội thảo, lễ hội do cơ quan tổ chức hay do cơ quan cấp tỉnh, trung ương, địa phương mời Giám đốc, Phó Giám đốc.

          3.7. Tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực Phó Giám đốc phụ trách hoặc các lĩnh vực khác do Giám đốc phân công.

          3.8. Được Giám đốc ủy quyền thay mặt Giám đốc điều hành khi Giám đốc vắng mặt.

          3.9. Phụ trách lĩnh vực  nông, lâm, thủy sản, lãnh đạo công tác trồng, chăm sóc, quản lý cây lâm nghiệp, cây ăn trái tại Khu bảo tồn.

          3.10.Phụ trách xử lý công văn đi, đến khi Giám đốc vắng mặt, thay mặt Giám đốc khi được ủy quyền ký thay chủ tài khoản.

         

          3.11. Phụ trách lĩnh vực nghiên cứu  khoa học và bảo tồn tại đơn vị.        Đang online: 1
Hôm nay: 595
Đã truy cập: 267737
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.