chi tiet tin - Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

 

Báo cáo năm 2020 phương hướng 2021

Ngày 30-11-2020

UBND TỈNH HẬU GIANG

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN

           LUNG NGỌC HOÀNG

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /BC-KBT

                 Hậu Giang, ngày    tháng    năm 2020

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ

năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng, thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn khác đều hoàn thành và vượt so với yêu cầu. Nay Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA TỈNH ỦY, UBND TỈNH GIAO

Trong năm 2020 đơn vị thực hiện hoàn thành 04 nhiệm vụ đúng hạn, 04 nhiệm vụ vượt thời hạn mà Tỉnh ủy, thường trực UBND tỉnh giao . Chủ yếu là tập trung cao cho công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường các biện tuần tra bảo vệ rừng, thực hiện bơm tràn để làm hạn chế khả năng cháy rừng; bên cạnh đó đơn vị cũng thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình xâm nhập mặn và theo dõi tình hình mực nước tại các khoảnh rừng để dự dự báo khả năng xảy ra cháy rừng, tổ chức phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng sâu rộng cho mọi người dân. Trong năm 2020 không có xảy ra vụ cháy rừng nào.

Ngoài ra đơn vị củng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được tỉnh ủy và UBND tỉnh giao như: Dự án quy hoạch đất sản xuất đổi đất để di dời dân từ khu bảo vệ nghiêm ngặt ra khu sản xuất (Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp đã thực hiện xong phần kiểm điếm hỗ trợ, bồi thường vật kiến trúc của 120 hộ trong khu bảo vệ nghiệm ngặt); đơn vị thực hiện hoàn thành phương án phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2020-2022 và phương án gác kèo ong tự nhiên và kèo ong truyền thống giai đoạn 2020-2022; thực hiện các bước về đề án du lịch sinh thái, Phương án sử dụng đất, Phương án quản lý rừng bền vững và viết quyển sách “lịch sử hình thành và phát triển Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng”. Thực hiện hoàn thành việc khai thác cây ngoại lai, hoàn thành việc rửa đốn cây Tre.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung  Ngọc Hoàng đang hoàn thiện tổ chức bộ máy theo đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tình hình lấn chiếm đất rừng hiện nay đang được đơn vị quản lý chặt chẽ, kết hợp tốt với các đơn vị có liên quan xử lý ngay, thu hồi để trồng lại rừng tại khoảnh 75. Xong bên cạnh việc bảo tồn đơn vị còn thực hiện công tác nghiên cứu khoa học thực hiện dự án vườn sưu tập (hạng mục mới) để bảo tồn nguồn gen các loài động, thực vật hiện hữu tại Khu bảo tồn; quan trắc một số loài động vật, thực vật, loài ngoại lai, quan trắc một số loài thủy sản, quan trắc thu mẫu nước…,thực hiện tốt việc hỗ trợ kinh phí cho công đồng dân cư vùng đệm; thực hiện tốt việc chăm sóc Tràm trồng trên đất lấn chiếm và chăm sóc cây bản địa qua các năm.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ

1. Về công tác bảo vệ và phát triển rừng

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyên phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020, thực hiện các biện pháp gia cố cống, đập, sửa chữa cống hở, dọn cỏ kênh, mương bằng thủ công phục vụ cho công tác PCCCR năm 2020; Trong năm 2020 đơn vị đã kết hợp Chi Cục kiểm lâm Hậu Giang thẩm tra, tiến hành tổ chức triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng 2020 đúng theo kế hoạch; mở đợt tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa khô 12 cuộc với 702 lượt người tham dự: Trong đó có 04 cuộc tuyên truyền bằng loa phát thanh có 8 lượt người tham gia, tuyên truyền trong họp tổ nhân dân tự quản và tổ PCCCR: 8 cuộc có 698 lượt người dự; tiến hành kiểm tra khoanh vùng trọng điểm. Tổ chức cấp, trang bị các phương tiện phục vụ chữa cháy đến tận các Trạm để tập trung ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức diễn tập các thao tác vận hành máy chữa cháy 2 đợt với 38 lượt người tham gia; kết hợp Chi cục Kiểm lâm tuần tra liên ngành đợt 1, tuần tra 18 cuộc có 71 lượt người tham.

- Phối hợp Chi Cục kiểm lâm Hậu Giang kiểm tra việc chuẩn bị công tác phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm tra dọn cỏ kênh mương, phương tiện công cụ, dụng cụ PCCCR, kiểm tra cống, đập, kiểm tra độ ẩm trên rừng.

- Báo cáo tình hình diễn biến tài nguyên rừng cho Chi cục Kiểm Lâm và Tổng Cục lâm nghiệp theo quy định.

- Khu Bảo tồn đã làm việc, cung cấp số liệu, hồ sơ cho Đoàn thanh tra số 18 về phương án khai thác cây ngoại lai.

- Hoàn thành việc lắp đặt camera và ứng dụng trong quan sát cháy rừng vào mùa khô; chăm sóc tốt cây bản địa theo kế hoạch đề ra.

- Công tác bảo vệ:

+ Công tác tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã (trong năm đã thực hiện tuần tra là 1.305 cuộc, có 3.644 lượt người tham gia, phát hiện lập biên bản giáo dục 15 trường hợp vào rừng trái phép).

+ Dọn cỏ kênh, mương bằng thủ công với tổng diện tích là 72,34 ha; gia cố lại cống đập đưa nước lên rừng, sửa chữa các cống hở phục vụ cho công tác PCCCR năm 2020 và vận hành 02 thuyền bơm tràn để tạo độ ẩm hạn chế cháy rừng.

+ Trồng cây: Gieo ươm được 1.400 cây Cà Na, xuất trồng 460 cây tại khoảnh 100; trồng Tràm trên đất lấn chiếm là 0,72 ha tại khoảnh 35, chăm sóc Tràm trồng trên đất lấn chiếm.

          - Công tác kiểm tra tình hình sử dụng đất:

+ Kiểm tra và lập biên bản 01 trường hợp xây dựng nhà trái phép tại khoảnh 100 và 01 trường hợp cất nhà để xe tại khoảnh 100; làm việc 08 hộ cất nhà ở tạm do bị di dời làm Khu tái đị cư (đến nay đã cấp nền xong nên làm việc yều cầu vào khu tái đinh cư cất nhà và thảo dở nhà tạm) tại khoảnh 100.

+ Đơn vị làm văn bản trả lời 01 trường hợp đòi đất tại khoảnh 93.

+ Trong năm 2020 đã cung cấp hồ sơ cho các cơ quan chức năng và tham gia đối thoại tại tòa án nhân dân Hậu Giang, tòa án cấp cao 03 hộ (ông Nguyễn Phương Đông, ông Nguyễn Văn Hôm, và bà Hồ Thị Ngày).

+ Theo dõi, cấp 71 sổ quản lý các hộ dân chuyển đổi cây trồng từ cây Nông nghiệp sang cây Lâm nghiệp; tham gia kiểm đếm hoa màu, vật kiến trúc…của 120 hộ tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

2. Công tác nghiên cứu khoa học và bảo tồn  

Sơ kết công tác án gác kèo ong năm 2020, thường xuyên kiểm tra độ mặn (từ 0,0 o/oo đến 0,2o/00), khảo sát mực nước tại các khoảnh rừng (có báo cáo đánh giá và dự báo khả năng cháy rừng), kết hợp Chi cục Kiểm Lâm Hậu Giang và người dân thả 220,3 kg động vật (trong đó Rắn: 105,4 kg, Trăn 105 kg, chim Giang Sen 01 con nặng 3kg, Cá 4 kg, 01 cá thể Mèo Cá nặng 2,9 kg). Thường xuyên vệ sinh phòng trưng bày và quản lý tốt các mẫu (90 mẫu thực vật, 81 mẫu động vật), trong năm đã khảo sát được 185 loài thực vật có công dụng làm thuốc, 85 loài cá  thuộc 59 chi, 31 họ, 12 bộ; khảo sát được 49 loài chịm thuộc 44 chi của 28 họ trong lớp chim và 05 loài ngoại lai có khả năng xâm hại tại Khu bảo tồn; kết hợp Trường Đại học Cần Thơ thực hiện đề tài về thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; vệ sinh, chăm sóc cây thực vật có công dụng làm thuốc để trong vườn sưu tập thực vật (Khu Phức Hợp); đo và theo dõi lượng mưa; đón tiếp và làm việc với các Đài truyền hình giới thiệu quãng bá đôi nét về Lung Ngọc Hoàng để kêu gọi đầu tư du lịch sinh thái.

3. Công tác xây dựng cơ bản- tài chính

a) Công tác xây dựng cơ bản

Trong năm 2020 đơn vị đã thực hiện 18 công trình với tổng mức đầu tư là số vốn được phân bổ năm 2020 là 15,875 tỷ đồng; trong đó có 10 công trình thực hiện hoàn thành trong năm 2020, đơn vị đã giải ngân ước đạt 100% số vốn được phân bổ,  còn 08 công trình còn lại sẽ hoàn thành và giải ngân trong năm 2021(do mới phát sinh).

b) Công tác tài chính

- Trong năm đã lập các chứng từ rút thanh toán các khoản cho người lao động, thực hiện thu, chi ngân sách đúng quy định.

- Lập thủ tục, hồ sơ giải ngân cho các công trình cộng đồng dân cư vùng đệm đến cuối năm đạt 100% nguồn vốn được phân bổ.

- Công khai tài chính hàng tháng, quý quản lý tốt nguồn thu, chi tại đơn vị.

- Lập các báo cáo định kỳ gửi Sở tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thống kê theo quy định.

4. Công tác Tổ chức - Hành chính

- Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất gởi UBND tỉnh và văn phòng Tỉnh ủy theo quy định; trang cấp đồ phòng hộ lao động cho cán bộ, viên chức đầy đủ.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong phạm vi cơ quan, các quy định của pháp luật, thực hiện tốt nội quy cơ quan, thực hiện đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện tốt qui chế làm việc của đơn vị, thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, viên chức; trong năm 2020 không có trường hợp nào vi phạm về tiêu cực tham nhũng, lãng phí; công khai minh bạch trong kê khai tài sản theo quy định.

- Lập thủ tục nâng lương thường xuyên cho 05 cán bộ, viên chức; nâng % vượt khung cho 20 cán bộ, viên chức; lập hồ sơ nâng lương trước hạn cho 03 cán bộ, viên chức; tham mưu thăng hạng 03 cán bộ, viên chức từ ngạch cán sự sang ngạch chuyên viên, điều động và bổ nhiệm 04 cán bộ, viên chức; có 07 cán bộ, viên chức học trung cấp đất đài, 02 cao cấp chính trị, 02 trung cấp chính trị, đưa đi bồi dưỡng về quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 01 cán bộ, viên chức; chuyên viên chính 02 cán bộ, viên chức; cử 03 cán bộ, viên chức bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; tham gia tập huấn về phần mềm quản lý công đoàn viên, tài chính Công đoàn, UBKT, Ban Thanh tra nhân dân; 03 cán bộ, viên chức tập huấn về phần mềm văn bản mới; ký 02 hợp đồng lao động trực đêm tại đơn vị, 01 hợp đồng lái xe.

- Lập hồ sơ khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhân ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020; lập hồ sơ công nhân cơ quan đạt chuẩn an ninh trật tự năm 2020; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, viên chức quản lý tốt việc điều động xe công; quản lý tốt các chế độ, chính sách tiền lương của cán bộ, viên chức; thực hiện tốt việc ứng dụng các phền mềm tại đơn vị.

Trong năm đã phát hành 687 công văn đi, tiếp nhận 1.517 công văn đến và phòng gian bảo mật tốt tất cả mọi hồ sơ, công văn; quản lý tốt tài sản cơ quan.

5. Công tác đoàn thể:

5.1. Công đoàn: Thực hiện tốt các mặt công tác của Công đoàn cấp trên; chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, viên chức trong năm; Nhân dịp Tết Canh Tý 2020 Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán, hỗ trợ tiền trực tết, tặng 11 phần quà cho công đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm và tặng quà cho 05 gia đình chính sách, tổ chức thăm và tặng quà cho 07 công đoàn viên ốm đau, thai sản, tổ chức thăm và tặng quà công đoàn viên ứng trực phòng cháy chữa cháy rừng, tặng 45 phần cho cán bộ, viên chức và người lao động nhân ngày Tết Trung thu. Ngoài ta công đoàn cơ sở còn tổ chức họp mặt con em của cán bộ, viên chức có thành tích học tập xuất sắc, giỏi, tiến tiến, bé chăm, bé ngoan nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; vận động mạnh thường quân tổ chức Tết Trung thu và tặng 150 phần bánh trung thu và 100 phần tập, bút cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nghèo tại địa bàn; tổ chức họp mặt và tặng quà cho công đoàn viên nữ nhân ngày lễ 8/3 và ngày 20/10; cử công đoàn viên tham dự hội thi trưng bày trái cây tại Hậu Giang; tham dự đầy đủ các chuyên đề báo cáo viên. Tham gia ủng hộ phòng chống covid-19, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, đóng góp quỹ tấm lòng vàng, tháng công nhân.

- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở còn treo khẩu hiệu truyên truyền các ngày lễ lớn trong năm; tuyên tuyền về ngày phòng cháy chữa cháy, tháng công nhân, tuyên truyền về ATVSLĐ-PCCN; duy trì kế hoạch vận động công đoàn viên góp vốn xoay vòng hỗ trợ nâng cao đời sống đoàn viên. Mức góp vốn là 50.000 đồng/tháng/1 thành viên đã được Ban chấp hành thông qua vào ngày 4 tháng 5 năm 2015. Tổng số tiền hùn vốn đến nay là: 142.200.000 đồng (đến nay cho mượn xoay vòng làm kinh tế 93 lượt đoàn viên mượn). Tất cả công đoàn viên đều quán triệt các Nghị quyết cấp trên, các chính sách pháp luật của Nhà nước tham gia đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, tham gia hiến máu nhân đạo… tham gia dọn cỏ kênh mương, tham gia tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã.

- Đoàn thanh niên: Thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, tham gia  quản lý bảo vệ rừng, trực phòng cháy chữa cháy rừng, tham gia tuần tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản, động vật hoang dã; tham gia quản lý tốt về an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuyên truyền các ngày lễ trọng đại của đất nước, treo băng gol tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm; triển khai các văn bản của Đoàn cấp trên về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, Chi đoàn thực hiện “ngày thứ bảy tình nguyện”, “ngày chủ nhật xanh”; tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, họ nghèo; thực hiện tổ chức hoạt động Tết trung thu, quốc tế thiếu nhi “vì đàn em thân yêu”, thực hiện công trình “vì nông thôn giàu đẹp”, “vì văn minh đô thị”, tham gia xây dựng nông thôn mới, “vì cuộc sống cộng đồng”; tổ chức thăm tặng 80 phần quà cho các gia đình chính sách, khó khăn vui xuân đốn tết, thực hiện công trình ấm tình ngày xuân năm 2020, tham gia các hoạt động “xuân yêu thương”, viếng thăm mẹ Việt Nam anh hùng, thắp hương các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích chiến thắng chương thiện, tặng 1.500 quyển tập cho học sinh trường Tiểu học và trung học cơ sở Phương Ninh; tham gia trồng 150 cây dầu góp phần bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng nông thôn mới, chống biến đổi khí hậu; kết hợp Đoàn khối tỉnh Hậu Giang tổ chức “đêm hội trăng rằm” tặng 50 phần và lồng đèn cho các em vui tết trung thu tại Khu Bảo tồn; ngoài ra chi đoàn còn vận động đoàn viên hùn vốn xoay vòng trong chi đoàn để tương trợ đoàn viên làm kinh tế, thăm hỏi ốm đau; chăm sóc cây kiểng; tham gia vệ sinh xung quanh Khu hành chính.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

  1. Ưu điểm:

Nhìn chung năm 2020 Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Tỉnh ủy giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn khác tại đơn vị như: Công tác tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã đều thực hiện đạt theo yêu cầu đề ra. Đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020 được tổ chức một cách tích cực và chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong năm ( không có xảy ra vụ cháy rừng nào).

Quản lý tốt diện tích đất, diện tích rừng hiện có, quản lý và cấp sổ cho các hộ chuyển đổi cây lâm nghiệp, thực hiện trồng và chăm sóc Tràm trên đất lấn chiếm; chăm sóc cây bản địa, lập thủ tục xin chủ trương chặt bài thải cây ngoại lai tái sinh và rửa tre theo quy định; công tác xử lý tình trạng lấn chiếm đất rừng đều thực hiện một cách triệt để (thu hồi trồng lại cây Tràm). 

Công trình đều tiến hành thực hiện và giải ngân đúng theo tiến độ, củng như việc hỗ trợ cho cộng động dân cư vùng đệm đã thực hiện hoàn thành.

Đơn vị đang hoàn thiện tổ chức, bộ máy theo đề án vị trí, việc làm đã được phê duyệt, công tác quản lý cán bộ, cũng như công tác đào tạo, đề bạt bổ nhiệm điều thực hiện đúng theo yêu cầu, đúng theo pháp luật;  xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, nội quy, quy tắc ứng xử của cơ quan; công tác tài chính được công khai minh bạch, rõ ràng, hoạt động hiệu quả và thực hiện đúng theo pháp luật hiện hành.

Công tác nghiên cứu khoa học gắn với công tác bảo tồn các nguồn gen tại vườn sưu tập cũng đã thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Giám đốc với cấp ủy luôn thường xuyên trong lãnh, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị;  Ban hành quy chế làm việc, có phân công các thành viên trong Ban giám đốc rõ ràng, dân chủ. Thực hiện đầy các chế độ chính sách củng như tiền lương, tiên thưởng, tiền thêm giờ cho cán bộ, viên chức.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, viên chức được Ban giám đốc và Đảng ủy quán triệt sâu rộng, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Tỉnh ủy Hậu Giang về nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai, dân chủ đều được cụ thể hóa đến cán bộ, công chức, viên chức nắm và thực hiện tốt trong thực thi nhiệm vụ.

Các đoàn thể thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao và thực hiện đúng điều lệ quy định, Công đoàn và đoàn thanh niên tổ chức nhiều phong trào thiết thực và ý nghĩa trong năm.

  1. Hạn chế:

- Vẫn còn tình trạng một số người dân còn len lõi vào rừng đánh bắt thủy sản, động vật hoang dã để mưu sinh, kiếm sống.

- Việc di dời dân trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt còn một số khó khăn, vướng mắc về các thủ tục, chưa thực hiện dự án khu đất sản xuất, việc đầu tư cho du lịch sinh thái phát triển chậm, vốn đầu tư du lịch không có, hệ thống giao thông không đáp ứng được yêu cầu thực trạng hiện nay.

- Đời sống của một số cán bộ, viên chức vẫn còn khó khăn làm ảnh hưởng đến tư tưởng, đến sinh hoạt và ảnh hưởng đến công việc được giao hoàn thành chậm; trình độ chuyên môn của một số cán bộ, viên chức chủ chốt còn hạn chế chưa đáp ứng theo chuẩn quy định, một số cán bộ, viên chức chưa tìm hiểu, nghiên cứu sâu theo lĩnh vực mà từng cá nhân đảm nhận hay phụ trách.

- Việc triển khai thực hiện một số dự án còn trì trệ kéo dài, chậm tiến độ thi công.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về quản lý bảo vệ và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; tăng cường kêu gọi đầu tư để khai thác tiềm năng du lịch sinh thái tại đơn vị; thực hiện có hiệu quả các đề tài khoa học có lợi ích thiết thực cho công tác quản lý và bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

2. Đẩy mạnh công tác tuần tra bảo vệ, kết hợp với thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ tài nguyên rừng; không để xảy ra cháy rừng và hạn chế thấp nhất tình trạng mất trộm cây rừng. Tăng cường chăm sóc cây bản địa.

3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi vị trí công tác phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và đúng theo quy định của Nhà nước.

4. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý tốt rừng đặc dụng theo chức năng đã được quy định; quản lý theo đúng quy định các hộ chuyển đổi cây trồng (cây lâm nghiệp) đối với các hộ mới phát sinh để xin chủ trương, thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả tính pháp lý trong quản lý đất đai.

5. Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để hoàn chỉnh các hạng mục của Khu tái đinh cư, hoàn thiện Khu đất sản xuất đổi đất, di dời dân từ khu bảo vệ nghiêm ngặt ra khu sản xuất; thực hiện các bước về đề án du lịch sinh thái, Phương án sử dụng đất, Phương án quản lý rừng bền vững và viết quyển sách “lịch sử hình thành và phát triển Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; tranh thủ các nguồn vốn để hoàn thiện các công trình năm 2021 phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho hoạt động của đơn vị.

6. Tiếp tục dọn cỏ, kênh mương bằng thủ công kết hợp ký hợp đồng giao khoán gác kèo ong theo quy định.

7. Lập các thủ tục, hồ sơ trình UBND tỉnh xin chủ trương thực hiên các công trình mới (nếu có).

8. Công khai, minh bạch về tài chính; sử dụng tài chính đúng mục đích, chống lãng phí trong thu, chi ngân sách và nguồn thu cơ sở.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tình hình nhiệm vụ chính trị năm 2020, và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 báo cáo UBND tỉnh theo dõi để có hướng chỉ đạo.

Nơi nhận:

 - VP. UBND tỉnh (b/c);                                   

- Sở NN&PTNT (b/c);

- Sở KH&ĐT (b/c);

- Cục thống kê (b/c);

- VP. UBND huyện PH (biết);

- Phòng PA81, PC49  CA Hậu Giang (biết);

- Các phòng chuyên môn, các trạm (thực hiện);

- Các đoàn thể (thực hiện);                                    

- Lưu VT.

D\ĐƯỜNG\BC 2018

GIÁM ĐỐC

 
Đang online: 1
Hôm nay: 641
Đã truy cập: 267783
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.