chi tiet tin - Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

 

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020

Ngày 18-05-2020

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HẬU GIANG

BCH CHI ĐOÀN KHU BTTN

LUNG NGỌC HOÀNG

                                 ***

Số:     - CTr/ĐTN

   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Phụng Hiệp, ngày    tháng    năm 2020

CHƯƠNG  TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020

BCH Chi đoàn Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng xây dựng chương trình công tác năm 2020, cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 2020

“Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức các hoạt động công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên; lồng ghép nhiệm vụ chuyên môn vào công tác đoàn. Tổ chức thực hiện công trình, phần việc cụ thể thiết thực, hiệu quả đảm bảo tính bền vững. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào Đoàn, hướng đến công tác An sinh xã hội; Vì cuộc sống cộng đồng. Triển khai có hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên theo từng đối tượng; tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác đoàn viên theo quy định.

2. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt học tập và triển khai hiệu quả thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai dân chủ.

3. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; an sinh xã hội. Tập trung triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

            III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% đoàn viên đăng ký đảm nhận vệ sinh hàng tuần.

2. 100% đoàn viên, thanh niên học tập và tiếp thu các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đoàn cấp trên, các văn bản pháp luật khác.

3. Phối hợp hoặc tổ chức 01 hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị.

4. 100% đoàn viên đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên.

5. 100% đoàn viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

6. 100% đoàn viên viết nhật ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7. 80% đoàn viên hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ; 20 % đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

8. Đoàn viên thanh niên tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao; tham gia tổ chức hành quân về nguồn; tổ chức cho đoàn viên thanh niên giao lưu văn nghệ - thể dục, thể thao với đơn vị bạn.

9. 100% đoàn viên thanh niên tham gia đầy đủ các phong trào thanh niên do Đoàn cấp trên phát động.

10. Đoàn viên thanh niên tham gia đầy đủ các hoạt động do Cụm tổ chức.

11. Thực hiện 01 công trình thanh niên cấp Chi đoàn.

12. Phối hợp hoặc tổ chức 01 hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới.

13. Phối hợp hoặc tổ chức 01 công trình thanh niên gắn với công tác “Vì cuộc sống cộng đồng”.

IV. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

- Đoàn viên Chi đoàn Khu bảo tồn tham gia học Nghị quyết do Đảng ủy Khu bảo tồn tổ chức; tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

- Tuyên truyền và tổ chức (nếu có) các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của Đất nước.

-Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”; Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2018 – 2022theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập các chuyên đề, triển khai các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục với nội dung đột phá là xây dựng lề lối, tác phong làm việc trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

- Lực lượng Đoàn viên tham gia tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy rừng, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng...

- Vận động các Đoàn viên luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, chấp hành tốt luật an toàn giao thông.

- Tham gia sinh hoạt chính trị và các cuộc thi do Đoàn Khối các cơ quan tổ chức.

- Tham gia các phong trào, chương trình gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục do Đoàn Khối tổ chức.

2- Phong trào hành động cách mạng

2.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện

- Tổ chức các cuộc tuần tra bảo vệ rừng; ứng trực phòng cháy chữa cháy rừng trong các ngày nghỉ và các ngày lể lớn trong năm.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, bảo vệ môi trường khu vực nông thôn. Tiếp tục thực hiện phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “Tuyến đường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn”, tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

- Chi đoàn tiếp tục chăm sóc hoa kiểng và cây cà na tại tuyến lộ nhựa vào Trụ sở Khu bảo tồn. Đoàn viên Chi đoàn tình nguyện vệ sinh khu vực xung quanh trụ sở vào chiều thứ 6 hàng tuần, với mục tiêu tạo cảnh quanh xanh-sạch-đẹp.

- Phối hợp cùng các cơ sở Đoàn trong cụm thực hiện các công trình TN khác.

2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo

Triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và các hoạt động tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ trong học tập, lao động.

2.3. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

- Tăng cường giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về biên giới, hải đảo, chủ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức cảnh giác cách mạng. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong đảm bảo an ninh, quốc phòng; tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc.

- Các đoàn viên thanh niên Chi đoàn tham gia vào đội bảo vệ chuyên trách của cơ quan thực hiện tuần tra bảo vệ rừng và nguồn lợi thủy sản, bảo vệ an ninh trật tự tại đơn vị, trực PCCCR và các ngày nghỉ lễ, Tết.

- Đoàn viên Chi đoàn tham gia các buổi tuyên truyền về PCCCR, Luật Bảo vệ và phát triển rừng,...

- Thường xuyên tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong Chi đoàn góp phần nâng cao ý thức chấp hành và giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ

- Tố chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài, trao tặng sách vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Khuyến khích thanh niên tự học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ, tin học trong thanh niên.

- Đoàn viên Chi đoàn tham gia thực hiện các đề tài khoa học tại đơn vị; thường xuyên nghiên cứu và học hỏi về các chương trình, phần mềm, ứng dụng tin học vào công việc tại đơn vị.

3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

 - Thường xuyên tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn.

- Khuyến khích và tạo điều kiện đoàn viên, thanh niên được học tập, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên được học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc chuyên môn trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

- Tiếp tục hùn vốn xoay vòng với số tiền 200.000 đồng/người/tháng.

- Ngoài ra, Chi đoàn tiếp tục vận động gây quỹ để giúp đỡ đoàn viên trong lúc khó khăn, với số tiền góp 50.000 đồng/người/tháng.

3.3. Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, bia, rượu, thuốc lá và các chất kích thích. Triển khai các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên. Xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí lành mạnh cho thanh niên.

- Tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng xã hội cho cán bộ đoàn , thanh niên. Lồng ghép nội dung tập huấn kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử văn hóa trong các hoạt động tập thể của Đoàn.

- Tiếp tục triển khai các phong trào như: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “Thanh niên rèn luyện thể dục thể thao”.

- Tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp các ngày kỷ niệm, lễ trong năm; tham gia tập luyện thể dục, thể thao và văn nghệ hàng tuần.

4. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

- Quan tâm tạo môi trường vui chơi, giải trí cho thiếu niên, nhi đồng. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp tăng cường xã hội hóa, vận động các nguồn lực phục vụ công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, chú trọng các giải pháp chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi dân tộc thiểu số.

- Chi đoàn phối hợp với Công đoàn:

+ Tổ chức liên hoan mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 cho các em nhỏ là con cán bộ viên chức Khu bảo tồn.

+ Tổ chức liên quan mừng Tết trung thu cho con cán bộ viên chức Khu bảo tồn.

5. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

5.1. Công tác xây dựng Đoàn

- Hướng dẫn phù hợp và kiểm tra, đánh giá việc triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chủ trương đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.

- Thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ đoàn. Tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện và chính sách cho Chi đoàn hoạt động hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng hoạt động đoàn; xây dựng Chi đoàn mạnh và đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của Chi đoàn. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, trung thực, trách nhiệm, vai trò thủ lĩnh trong tập thể thanh niên của cán bộ Đoàn. Triển khai chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018-2022.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường việc xây dựng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra.

 - Ban chấp hành làm việc có tác phong nề nếp, làm việc phải có chương trình kế hoạch cụ thể không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn và đảm bảo theo quy chế hoạt động của Ban chấp hành.

- Theo dõi tốt sổ sách của đoàn như: Sổ họp, sổ chi đoàn, sổ đoàn viên, thẻ đoàn,..., đóng đoàn phí đầy đủ theo quy định của Đoàn cấp trên và phân loại đoàn viên kịp thời đúng theo quy định.

- Theo dõi báo cáo tháng, báo cáo quý và báo cáo năm theo đúng quy định của Đoàn cấp trên, đồng thời tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do Tỉnh Đoàn và Đoàn Khối tổ chức.

5.2. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

Ban Chấp hành Chi đoàn cần đặc biệt quan tâm đến các đoàn viên để nắm bắt về tâm lý, nhu cầu để giúp nhau cùng tiến bộ trong chi đoàn, nghiên cứu sự hình thành và xu thế phát triển để làm tốt công tác định hướng cho thanh niên trong tình hình mới. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, đồng hành với thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường công tác quản lý, phát triển đoàn viên.

5.3. Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Với vai trò và chức năng của mình, Chi đoàn cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền bằng việc đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; tích cực đấu tranh, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng; tham gia thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là trí thức trẻ, …. để giới thiệu kết nạp vào Đảng.

- Lồng ghép vào các buổi họp lệ Chi đoàn tuyên truyền các nội dung về đường lối, về vai trò lãnh đạo của Đảng; tuyên truyền về truyền thống, lịch sử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

- Chủ động, tích cực tham mưu với cấp uỷ, Ban Giám đốc theo chương trình, kế hoạch, của Đoàn cấp trên.

- Tăng cường phối hợp với các phòng chuyên môn, Trạm bảo vệ rừng, BCH Công Đoàn, huy động các nguồn lực để nhằm thực hiện tốt các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi .

- Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, công tác thông tin, tuyên truyền.

Trên đây là chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng năm 2020. BCH Chi đoàn sẽ tổ chức hoạt động theo từng nội dung hàng tháng, quý cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và dựa vào tiêu chí của BCH Đoàn Khối giao. Đề nghị đoàn viên thực hiện theo chương trình kế hoạch đề ra./.

* Nơi nhận:                                                                    TM. BCH CHI ĐOÀN

- ĐK các cơ quan (b/c);                                                             BÍ THƯ

- Đảng ủy KBT (b/c);  

- Lưu HSĐTN.                                                                                      

  

                                                                                  Trần Tấn Đạt

                                                                  
Đang online: 1
Hôm nay: 512
Đã truy cập: 267654
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.