chi tiet tin - Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

 

Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân

Ngày 20-01-2021

CĐCS KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           LUNG NGỌC HOÀNG                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   BAN THANH TRA NHÂN DÂN

          Số:     /BC-TTND                                                  Hậu Giang, ngày       tháng      năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân

Ban Thanh tra Nhân dân Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng xin báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. Hoạt động thanh tra Nhân dân năm 2020:

1. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

Ban Thanh tra Nhân dân được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy và Ban Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

Được sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của BCH Công đoàn Khu.

Sự liên kết phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng chuyên môn, các Trạm bảo vệ rừng và các tổ Công đoàn.

Thanh tra Nhân dân thực hiện đúng Quy chế hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ năm 2019 – 2021 về chức năng nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và chấp hành các nội quy cơ quan, các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động.

b. Khó khăn:

Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị với công tác kiêm nhiệm nên hoạt động chưa có chiều sâu, còn lúng túng, bị động trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xử lý công việc.

2. Công tác tổ chức:

Ban Thanh tra Nhân dân gồm có 3 đồng chí. Trong đó có 01 đồng chí là Trưởng ban và 02 thành viên.

Ban Thanh tra Nhân dân hoạt động theo quy chế nhiệm kỳ năm 2019 – 2021 và phân công nhiệm vụ từng thành viên để thực hiện.

3. Công tác giám sát

Ban Thanh tra cùng với Uỷ ban kiểm tra công đoàn giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, ngày giờ làm việc, ngày nghĩ, nghĩ lễ, tết, nghỉ phép năm cho người lao động theo chế độ nhà nước quy định 3 cuộc ở 3 trạm quản lý bảo vệ rừng.

Giám sát việc thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng và tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ và kịp thời cho cán bộ, viên chức và người lao động 3 cuộc ở 3 trạm quản lý bảo vệ rừng.

Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảm bảo công việc ổn định, thường xuyên cho người lao động. Ngày làm việc 8 giờ, tuần làm việc 40 giờ. Ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết trực được sắp xếp nghĩ bù đúng theo qui định. Trực phòng cháy rừng mùa khô được trả tiền làm thêm giờ theo qui định.

Tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế được cơ quan trích nộp đầy đủ đúng qui định, không để nợ cán bộ, viên chức. Ban Giám đốc sử dụng các loại quỹ đúng theo qui định của Nhà nước.

Trang cấp bảo hộ lao động kịp thời cho người lao động, giải quyết chế độ nghỉ phép năm và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức đúng qui định của NN.

4. Tham gia giải quyết khiếu nại của cán bộ, viên chức và người lao động.

Ban Thanh tra nhân dân phối hợp với các đơn vị, tổ công đoàn giải quyết kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của cán bộ, viên chức và người lao động. Trong năm không có tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người xảy ra.

5. Nhận xét chung:

Qua giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2020 cho thấy:

Ban Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng thực hiện đúng theo Nghị quyết mà hội nghị cán bộ, viên chức đề ra.

Tất cả cán bộ, viên chức trong đơn vị được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách và được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng đúng theo quy định.

Cán bộ, viên chức trong đơn vị tư tưởng ổn định hăng say lao động sản xuất, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. Phương hướng hoạt động năm 2021:

1. Công tác tổ chức:

Thường xuyên phối, kết hợp với các đơn vị và tổ công đoàn.

Báo cáo công tác giám sát về trên theo định kỳ.

Cử cán bộ đi tập huấn nghiệp vụ (khi có chiêu sinh).

2. Công tác giám sát:

Giám sát việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở.

Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

Giám sát chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

Giám sát việc thu, chi các loại quỹ của cơ quan, đơn vị.

Giám sát việc thực hiện ngày, giờ công và chất lượng hiệu quả của từng công việc trong công tác.

Tăng cường hoạt động của Ban thanh tra xuống cơ sở.

3. Tham gia giải quyết khiếu nại của cán bộ, viên chức và người lao động:

Phối hợp với Công đoàn và Chính quyền thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, học tập các Chủ trương, Chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Thường xuyên động viên, đôn đốc người lao động tích cực lao động, sản xuất. Thực hiện thắng lợi Nghị Quyết của hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020 đề ra.

Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Tham gia giải quyết các đơn khiếu nại kịp thời, tránh tình trạng đơn, thư vượt cấp, khiếu kiện đông người.

Trên đây là báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021./.

                                                                                               TM. BTTND

                                                                                                 Trưởng ban

 

                                                                                                         (Đã ký)

 

                                                                                                   Trần Bé Em
Đang online: 1
Hôm nay: 530
Đã truy cập: 267672
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.