chi tiet tin - Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

 

Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020

Ngày 19-01-2021

    UBND TỈNH HẬU GIANG                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      LUNG NGỌC HOÀNG

         Số:                                                                               Hậu Giang, ngày       tháng       năm

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020

 

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

          Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ,công chức  và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Được sự thống nhất chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng về việc tiến hành Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, toàn thể cán bộ, viên chức đã tích cực tham gia thảo luận. Trên cơ sở kết quả biểu quyết những chỉ tiêu quan trọng trong phương hướng nhiệm vụ tại Hội nghị cán bộ, viên chức Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng ngày 15/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội nghị đã thống nhất:

- Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.

- Thông qua báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021.

- Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

Điều 2. Hội nghị nhất trí thông qua các chỉ tiêu trong năm 2021:

(1) 100% CBVC tích cực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành tất cả các chỉ tiêu phát triển bền vững Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

(2) 100% CBVC tham gia học tập và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% CBVC tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ quan; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan.

(3) 100% CBVC tham gia xây dựng cơ quan, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(4) Phấn đấu 85% CBVC đạt lao động tiên tiến và trên 15% CBVC đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

(5) 100% CBCV là đoàn viên Công đoàn; Công đoàn cơ sở tham gia hưởng ứng 100% các cuộc vận động xã hội khi được phát động; tiếp tục phát huy và giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cơ quan Khu Bảo tồn đạt cơ quan có đời sống văn hóa tốt.

(6) 100% CBVC không sinh con thứ ba, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở; thực hiện tốt tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau trong cuộc sống và công tác.

(7) 100% CBVC nữ đạt tiêu chuẩn thi đua phụ nữ hai giỏi theo cấp đăng ký.

(8) 100% CBVC tham gia và thực hiện nghiêm Luật giao thông; 100% CBVC tham gia tốt các phong trào văn-thể-mỹ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Ban Giám đốc phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng chương trình hoạt động cụ thể hàng tháng, quý, năm. Mỗi cán bộ, viên chức phát huy dân chủ, đoàn kết, nhất trí cùng với lãnh đạo cơ quan, đoàn thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị cán bộ, viên chức và có hiệu lực từ ngày 15/01/2021.

Nơi nhận:                                                                            THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN           

- Ban Giám đốc;                                                                                GIÁM ĐỐC

- Đảng ủy KBT;

- Công Đoàn cơ sở KBT;                                                                          Đã ký)

- Đoàn TN;

- Phòng, Đội, Trạm BVR;

- Lưu: VT.                                                                                         Lư Xuân Hội
Đang online: 1
Hôm nay: 517
Đã truy cập: 267659
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.