chi tiet tin - Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

 

Kế hoạch tuyển dụng biên chế viên chức năm 2013

Ngày 11-04-2020

UBND TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LUNG NGỌC HOÀNG

Phụng Hiệp, ngày    tháng     năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng biên chế viên chức năm 2013

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 4 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển , xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng dạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ  “Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ mày, cán bộ, công chức tỉnh Hậu Giang” Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng;

Căn cứ quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh Hậu Giang, sửa đổi, bổ sung điều 3 của Quyết định 37/2011/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của UBND tỉnh về việc giao biên chế viên năm 2013,

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2013 như sau:

II. CÁC YÊU CẦU CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG:

1/ Mục đích:

- Việc tuyển dụng viên chức nhằm bổ sung, tạo nguồn đội ngũ viên chức trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, am hiểu chính sách, pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao trong giai đoạn hiện nay.

2. Về nguyên tắc:

- Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

- Bảo đảm tính cạnh tranh.

- Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

- Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số.

3. Điều kiện dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây (không phân biệt dân tộc, nam nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo) được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu ngạch đăng ký dự tuyển.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển cụ thể.

4.     Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành được hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

          5. Nghạch dự tuyển:

Người dự tuyển viên chức hạng III (chuyên viên) phải có bằng tốt nghiệp chuyên môn đại học hoặc cao đẳng; có chứng chỉ B ngoại ngữ và chứng chỉ tin học văn phòng.

Người dự tuyển viên chức hạng IV (cán sự) phải có bằng tốt nghiệp chuyên môn trung cấp chuyên nghiệp, có chứng chỉ A ngoại ngữ và chứng chỉ tin học văn phòng.

6. Quy định về thủ tục, hồ sơ:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu)

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập, điểm thi tốt nghiệp(điểm đề tài tốt nghiệp) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy chứng chỉ thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

          II. CÁC NỘI DUNG TUYỂN DỤNG:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức bằng hình thức phỏng vấn.

2. Nội dung xét tuyển viên chức:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3. Cách tính điểm và kết quả xét tuyển:

- Học tập được xét tuyển trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Trường hợp người dự xét tuyên được đào tạo theo hệ thông tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

- Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

- Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính theo hệ thống tín chỉ và điểm phỏng vấn.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức: Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

+ Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phòng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

* Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Được cộng 30 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.

* Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quan nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước) con của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động: Được cộng 20 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.

* Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên đội trí thức trẻ tình nguyện phụ vụ nông thôn, miền núi từ 24 thánh trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 10 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.

* Lưu ý:

- Trường hợp người dự thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả xét tuyển.

- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển lần sau.

III. THÔNG BÁO CHỈ TIÊU VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG.

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng: Cần tuyển 04 người.

- Đối tượng: Trung học chuyên nghiệp trở lên.

- Chuyên nghành đào tạo: Nông nghiệp, tài chính ngân hàng, sư phạm sinh vật, Quản trị văn phòng

IV. CÁC BƯỚC TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Chuẩn bị tài liệu phỏng vấn, thông báo:

- Ban kiểm tra, sát hạch soạn câu hỏi phỏng vấn.

- Thông báo tổ chức xét tuyển công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết và đăng ký dự tuyển (Wed: lungngochoanghaugiang.gov và dán ở bản thông báo của Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng).

- Thông báo thời gian nhận hồ sơ dự tuyển ít nhất là 20 ngày, kể từ ngày thông báo xét tuyển công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Dự kiến ngày thời gian nhận hồ sơ từ ngày 12/9/2013 đến ngày 10/10/2013 (20 ngày làm việc).

- Thông báo danh sách người có đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức niêm yết công khai theo quy định.

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia dự xét tuyển:

-  Đối với thí sinh tự do cá nhân đăng ký tham dự xét tuyển, nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Thời gian kể từ ngày 12/9/2013 đến ngày 10/10/2013 hồ sơ nhận trong giờ  hành chính).

- Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ niêm yết Danh sách dự xét tuyển tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng từ ngày 04/11/2013 đến ngày 08/11/2013.

Tổ chức họp hội đồng xét tuyển viên chức dự kiến trong khoảng từ ngày 18/11/2013 đến ngày 22/11/2013. Địa điểm tại Phòng họp Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

3. Hội đồng xét tuyển viên chức có nhiệm vụ:

- Thành lập ban kiểm tra, sát hạch; ban phúc khảo;

- Tổ chức xây dựng đề phỏng vấn theo đúng quy định, bảo đảm bí mật đề phỏng vấn theo chế độ tài liệu mật.

- Tổ chức việc phỏng vấn theo đúng quy định;

- Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định công nhận kết quả xét tuyển;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét tuyển;

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển: Thực hiện các quy định vể tổ chức xét tuyển, về hồ sơ, tiêu chuẩn và điều kiện của người dự tuyển; về thực hiện quy chế và nội dung tổ chức kỳ xét tuyển.

Những người tham gia vào các bộ phận giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng, phải là người không có quan hệ nhân thân với người đăng ký dự tuyển (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột).

4. Công bố kết quả xét tuyển: Sau 07 ngày kể từ ngày xét tuyển.

 

 

5. Thời hạn ban hành Quyết định tuyển dụng:

Sau khi có quyết định công nhận kết quả xét tuyển. Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng sẽ ra Quyết định tuyển dụng viên chức trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp do cấp có thẩm quyền giao.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức và giao cho Thường trực hội đồng xét tuyển chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị vó liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ảnh kịp thời để trình Sở Nội vụ xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:

-Các thành viên HĐ xét tuyển;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu VT.

P.GIÁM ĐỐC

 

 

 

Lê Thanh Sơn
Đang online: 1
Hôm nay: 583
Đã truy cập: 267725
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.