chi tiet tin - Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

 

Phát động phong trào Thi đua yêu nước năm 2021

Ngày 20-01-2021

     UBND TỈNH HẬU GIANG                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       LUNG NGỌC HO

        Số:                                                                          Hậu Giang, ngày       tháng       năm

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào Thi đua yêu nước năm 2021

------------

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của đơn vị năm 2021; đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Tỉnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

          - Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2020 và tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nỗi góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị năm 2021.

          - Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, phát hiện nhân tố mới, mô hình mới, tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt, công việc sáng tạo có tác động sâu sắc đến hiệu quả công tác, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác.

- Lấy kết quả của phong trào thi đua, chú trọng xây dựng, phát triển những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương, khen thưởng kịp thời qua góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, xây dựng bộ máy, tổ chức các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. 

          2. Yêu cầu

          - Phát động và triển khai phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, viên chức và người lao động tham gia; nêu cao vai trò của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, xét khen thưởng.

- Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi các tiêu chí thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác của từng cơ quan, đơn vị; gắn kết chặt chẽ kết quả của phong trào thi đua với công tác khen thưởng; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân; bình xét, đề nghị khen thưởng, bảo đảm đúng người, đúng thành tích, khách quan, công khai, công bằng, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, tạo thành động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

II. Nội dung

1. Nội dung thi đua

- Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và các đơn vị trực thuộc Khu bảo tồn ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021 cụ thể như sau:

+ Phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên rừng và công tác PCCCR mùa khô.

+ Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát triển bền vững về đa dạng sinh học nhằm duy trì hệ sinh thái và các loài động, thực vật bản địa.

+ Vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

+ Vân động viên chức, người lao động, nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, an ninh trật tự trên địa bàn Khu bảo tồn.

+ Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm việc, nội quy cơ quan và các quy định của đơn vị, phấn đấu năm 2021 hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

+ Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, kịp thời, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả, chất lượng công tác làm thước đo; chú trọng khen thưởng cán bộ, viên chức và người lao động trực tiếp có hiệu quả chất lượng cao; Trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá, kịp thời khắc phục hạn chế. Đồng thời, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

+ Đảng bộ, Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên được công nhận từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2. Đối tượng thi đua

Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị và các đơn vị trực thuộc Khu bảo tồn.

3. Hình thức thi đua

* Về cá nhân:

Cán bộ, viên chức, người lao động phải đạt lao động tiên tiến trở lên, dựa vào tình hình thực tế có giải pháp, sáng kiến có hiệu quả gửi về Văn phòng tổng hợp.

* Về Tập thể:

Các tập thể được chia thành 02 cụm để thi đua với nhau:

- Cụm 01: Gồm 03 phòng chuyên môn:

+ Văn Phòng.

+ Phòng Quản lý bảo vệ rừng.

+ Phòng Khoa học và Bảo tồn.

- Cụm 02: Gồm 03 Trạm bảo vệ rừng và 01 Đội bảo vệ chuyên trách:

+ Trạm bảo vệ rừng Gò Lức.

+ Trạm bảo vệ rừng Bửu Long.

+ Trạm bảo vệ rừng Long Phụng.

+ Đội bảo vệ chuyên trách.

4. Căn cứ xét danh hiệu thi đua

Kế hoạch giao nhiệm vụ của từng cá nhân năm 2020.

Quyết định giao nhiệm vụ, chỉ tiêu của Giám đốc Khu Bảo tồn cho các tập thể năm 2020.

Hội đồng thi đua- khen thưởng Khu bảo tồn tổng hợp kết quả thi đua và đề nghị:

- Giám đốc Khu Bảo tồn công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho cá nhân và tập thể. danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho cá nhân.

- Đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và công nhận các hình thức thi đua cao hơn cho cá nhân và tập thể.

5. Khen thưởng

a. Hình thức khen thưởng

Giám đốc Khu bảo tồn tặng giấy khen cho cá nhân, tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến (Giám Đốc tặng giấy khen cho 70% viên chức trên tổng số viên chức tại đơn vị).

Đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liền và tặng bằng khen cho các tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 02 năm liền và đề nghị khen các hình thức thi đua cao hơn cho cá nhân và tập thể (nếu có).

b. Cơ cấu và nguyên tắc khen thưởng:

- Đối với cá nhân:

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với cá nhân được thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung.

Giấy khen của Giám đốc đối với cá nhân được thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.

- Đối với tập thể:

Cơ cấu khen thưởng theo cụm, mỗi cụm được bình chọn đề nghị 01 tập thể hạng nhất, 01 tập thể hạng nhì, 02 tập thể đồng hạng ba (các đơn vị được khen phải đạt danh hiệu từ lao động tiên tiến trở lên).

+ Tập thể hạng nhất được thưởng: 4.000.000 đồng.

+ Tập thể hạng nhì được thưởng:   3.000.000 đồng.

+ Tập thể hạng ba được thưởng:    2.000.000 đồng.

c. Đăng ký thi đua

Khuyến khích cán bộ, viên chức tìm hiểu, nghiên cứu đề tài, sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiên nhiệm vụ để xem xét công nhận sáng kiến, giải pháp của đơn vị và căn cứ để xét chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 15% viên chức trên tổng số viên chức tại đơn vị).

Cá nhân viết đề tài, sáng kiến, giải pháp gởi về Văn phòng chậm nhất đến ngày 15/10/2021 để tổng hợp và Văn phòng đề nghị thành lập Hội đồng để xét và công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp năm 2021.

5. Tổ chức thực hiện

Các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ của từng thành viên gửi về Văn phòng trong quý I năm 2021 và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của từng thành viên về Văn phòng để tổng hợp đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm.

 Văn phòng tham mưu Giám đốc quyết định giao nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2021 cho các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc; các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao về Văn phòng tổng hợp.

Trên cơ sở những nội dung thi đua nêu trên, các cá nhân, đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng thực chất và tạo động lực phấn đấu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, không có cán bộ, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Kế hoạch này được phổ biến đến tất cả cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị biết để thực hiện./.

BCH CÔNG ĐOÀN                                                                               GIÁM ĐỐC

      CHỦ TỊCH

 

          (Đã ký)                                                                                                 (Đã ký)

 

   Lê Minh Mẫn                                                                                        Lư Xuân Hội

 

Nơi nhận:                                                                                            

- HĐ. TĐKT KBT;

- Các phòng chuyên môn; (t/h)

- Các Trạm bảo vệ rừng, Đội; (t/h)

- Lưu: VT,TĐ-KT.
Đang online: 1
Hôm nay: 577
Đã truy cập: 267719
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.