chi tiet tin - Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

 

Tổng kết phong trào thi đua, yêu nước của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng năm 2020

Ngày 20-01-2021

      UBND TỈNH HẬU GIANG                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        LUNG NGỌC HOÀNG

           Số:                                                                        Hậu Giang, ngày       tháng        năm

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào thi đua, yêu nước của

Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng năm 2020

Hưởng ứng phong trào Thi đua yêu nước trên toàn quốc và của UBND tỉnh Hậu Giang, ngay từ đầu năm Ban Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào Thi đua yêu nước trong quá trình thực hiện đạt được những kết quả như sau:

          1. Về tổ chức Đảng:

Đảng ủy Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng được Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và được Đảng ủy khối tặng giấy khen Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiêm vụtrong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020.

Năm 2020, Đảng ủy Khu bảo tồn công nhận 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 03 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, công nhận 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tặng giấy khen cho 03 đảng viên hoàn thành xuất nhiệm vụ và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Về Chính quyền:

Giám đốc Khu bảo tồn Công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 39 cá nhân và 08 tập thể; tặng giấy khen cho 32 cá nhân và 08 tập thể.

Giám đốc công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 02 cá nhân.

3. Về Công đoàn:

Công đoàn Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng được Công đoàn viên chức tỉnh công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Chủ tịch Công Đoàn Khu bảo tồn tặng giấy khen cho 01 tập thể, 04 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 03 tập thể, 34 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020; công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 06 cá nhân và “Nam chia sẻ công tác, san sẻ việc nhà cùng nữ giới” cho 17 cá nhân năm 2020.

4. Về Đoàn thanh niên:

Chi đoàn Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng được Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và tặng giấy khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.

          Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện phong trào Thi đua yêu nước năm 2020 của đơn vị Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng./.

   Nơi nhận:                                                                                                                             GIÁM ĐỐC

   - HĐ. TĐKT Tỉnh HG (b/c);

   - Các đoàn thể;

   - Các phòng chuyên môn;                                                                                                             (Đã ký)

   - Các trạm bảo vệ rừng;

   - Lưu: VT; TĐ-KT.                                                                                                               Lư Xuân Hội
Đang online: 1
Hôm nay: 534
Đã truy cập: 267676
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.